اداره ارزیابی و تشویق مقالات علمی

 

با تغییر ساختار حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، این اداره در دفتر گسترش تولید علم تاسیس شد و هدف از آن، ترغیب اعضای هیات علمی دانشگاه به نگارش مقالات علمی به نام دانشگاه آزاد اسلامی بود. با گسترش تعداد مقالات و به منظور تمرکززدایی، ضمن تفویض اختیار تشویق مقالات علمی بر اساس آیین‌نامه‌های موردنظر، وظیفه تشويق مقالات به واحدهاي دانشگاهي تفویض شد و با دریافت گزارش‌های هر 3 ماه یک بار، به نظارت بر چگونگی انجام آن در واحدها اقدام شد. در همين راستا، برای آشنایی واحدها با چگونگی ارسال گزارش‌ها، کارگاه «ارزیابی و تشویق مقالات علمی دانشگاه» را در چند منطقه دانشگاه برگزار کرد. اين اداره تاکنون با انتشار چند آیین‌نامه و تغییر طیف تشویق‌ها، به طور مداوم در حال سوق دادن مقالات، به سمت مقاله‌هایی است که برای دانشگاه در جهان و منطقه امتیازآور باشند.

باتوجه به گسترش تولیدات علمی در بخش مقاله‌های علمی و بروز پدیده تخلفات علمی و عدم وجود چارچوب قانوني براي مقابله با سرقت‌هاي علمي، اين اداره کمیته رسیدگی به تخلفات علمی دانشگاه را راه‌اندازي کرد که آيين‌نامه آن تنظيم شده و مراحل چگونگي اجرايي آن در حال انجام است. اين آيين‌نامه تنها به تخلفات توليدات علمي افراد مختلف دانشگاهي (هيات علمي، دانشجو و كارمند) مي‌پردازد.

برخي از وظايف اين اداره عبارتند از:

- بررسی گزارش‌های تشویق مقالات که به صورت 3 ماه یک‌ بار (به شکل پرینت و(CD از طرف واحدها ارسال می‌شوند. نظارت بر رفع اشکالات تا زمان آماده‌سازی برای محاسبه در بودجه پژوهشی

- تایید مدارک بدون اشكال و ذخیره اطلاعات در بانک اطلاعاتی

- بررسي صحت درخواست‌ها از طريق مطابقت با فهرست مجلات ISIو مجلات داخلي و تعيين ميزان جايزه در صورت وجود بند «ث»

- تعيين ضوابط جديد براي تشويق مقالات با توجه به اولویت‌های جدید

- تهيه بانك اطلاعاتي مقالات علمي دانشگاه

- بررسي پرونده‌هاي تخلفات علمي و ارجاع آن به حوزه‌هاي مربوط

- تنظيم و به روز كردن فايلIf  , JRK   براي مجلات ISI

- تهيه آيين‌نامه تخلفات علمي و مكاتبات متعدد درخصوص چگونگي اجرايي كردن آن

- برگزاري جلسه‌هاي كميته تخلفات علمي

- ايجاد يك گروه اينترنتي براي بحث و بررسي موضوعات مربوط به تشويق مقالات و آيين‌نامه‌هاي جديد و رتبه برخي مجلات خارجي

- بررسي گزارش الزامات واحدها جهت افزايش كيفي و كمي مقالات رتبه‌دار