دکتر افشار از تائید اساسنامه راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

           معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشتند : هدف از تهیه این اساسنامه، ارتقا کیفی فعالیتهای پژوهشی واحدهای دانشگاهی در راستای تبدیل علم به ثروت و حمایت از شرکتهای نوپا وایده محورجهت رقابت در بازار کار، کمک به ارتقا دانش فنی واحدهای فناور و تجاری سازی نوآوریهای دانشگاهی ونتایج تحقیقاتی ، ایجاد زمینه کار آفرینی جهت کمک به رونق اقتصاد مبتني بر علم و فناوري ، ایجاد فضای لازم جهت گسترش ورشد واحد های کوچک ومتوسط دانش مدار وفناور فعال در  توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار،  اساسنامه راه اندازی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تهیه گردید .

ایشان ادامه داد پیش نویس اساسنامه پیشنهادی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه این معاونت پس از بحث و بررسی در شورای سیاستگذاری و راهبری مراکز رشد و نیز شورای پژوهش دانشگاه و تائید نهایی ریاست عالیه دانشگاه ، جهت اجرایی شدن آن طی بخشنامه ای به واحدهای دانشگاهی ابلاغ گردید .

 وی افزود : دانشگاه آزاد اسلامی ضمن حمایت مالی این مراکز از محل بودجه پژوهشی امکانات آزمایشگاهی ، تجهیزاتی ، خدمات و مشاوره مورد نياز واحدهای فناور و ... مهیا خواهد نمود.