ساختار سازمانی

 • اداره بازاریابی و تجاری سازی تحقیقات 
 • رئيس اداره: علیرضا عسگری گشت رودخانی
 • كارشناس مسئول : پرویز احسنی ثمرین 
 • كارشناس: مجتبی قاسم زاده
 •  
 • اداره ارزيابي و نظارت
 • رئيس اداره: حمید مجیدی 
 • كارشناس: عباس یارمحمدی 
 • اپراتور : شهرام جاهدی
 •  
 • اداره دبیرخانه همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و کرسی های نظریه پردازی 
 • رئيس اداره: رضا محمدی آرزوجی  
 • كارشناس اجرایی: فتانه عظیمی 
 • کارشناس : سمیرا تبیانیان