پذیرفته شدن شش عنوان از مجله های دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه THOMSON REUTERS در Master Journal list

 

شش عنوان از مجله های دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه THOMSON REUTERS در Master Journal list پذیرفته شدند:

International Journal of Energy and Engineering

Progress in Biomaterials

Iranian Journal of Catalysis

Journal of Theoretical and Applied Physics

Mathematical Sciences

International Journal of Industrial Chemistry

شایان گفتن است که در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 367 عنوان مجله است که از این تعداد 99 مجله دارای رتبه علمی از وزارتین هستند 3 مجله در پایگاه بین المللی ISI و 7 مجله نمایه درپایگاه SCOPUS نمایه می شوند و 12 مجله توسط ناشر بین المللی Springer  به چاپ می رسد.