نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي سال 1392 (نسخه 93/2/8)

 

پيرو بخشنامه شماره 78/15061 مورخ1393/02/01 نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي كه در بعضي قسمتها دچار ايراد نرم افزاري بوده است اصلاح شده و در تاريخ 93/02/08 فايل نهايي بر روي سايت دفتر طرح و برنامه و بودجه در بخش برداشت فايل قرار داده شده است
كليه واحدها و مراكز نسبت به برداشت فايل مذكور اقدام نموده و نسخ قبلي را حذف نمايند.
لازم به ذكر است كليه فايلهاي برداشت از از سايت مذكور قبل از تاريخ 92/02/08 دچار ايراد مي باشند و فايلهاي كه از تاريخ ياد شده از سايت برداشت مي شود با تاريخ 93/02/07 فايل نهايي مي باشد