دكتر واشقاني فراهاني خبر داد: تدوين طرح جامع پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی از تدوين طرح جامع پژوهشي خبر داد و گفت: با تدوين اين سند نحوه ماموريت تمامي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و گروه‌هاي آموزشي مشخص می‌شود.

دكتر واشقاني فراهاني با اشاره به تدوين طرح جامع پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: تمامي پژوهشگران بايد طبق برنامه ای مدون حركت هاي پژوهشي خود را ادامه دهند.

وی افزود: ماموريت تدوين اين طرح به معاونت پژوهشي دانشگاه واگذار شده است كه با توجه به اسناد بالادستي نظام و سند چشم انداز در حال تدوين است.

*راه اندازی دفتر تجاري كردن پژوهش ها در دانشگاه آزاد اسلامي

 وی از راه اندازی دفتر تجاري كردن پژوهش ها در دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد و گفت: اين دفتر براي نخستين بار در دانشگاه آزاد اسلامي با ساز و كار جديد تشكيل مي شود، به گونه اي كه بتواند در اسرع وقت نتايج پژوهشي را به بازار عرضه كند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين كه دفتر ارتباط با صنعت كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد، اظهار داشت: نوع فعاليت دفتر تجاري كردن پژوهش ها با دفاتر فعلي ارتباط با صنعت متفاوت است، بنابراين لازم است از كارشناسان متفاوتي نيز در اين دفاتر استفاده شود.

*نگاه دانشگاه آزاد اسلامي به مقوله پژوهش نگاهي متوازن است

وي افزود: نگاه دانشگاه آزاد اسلامي به مقوله پژوهش نگاهي متوازن است، به عبارتی دیگر هم به پژوهش هاي كاربردي توجه دارد و هم پژوهش هاي بنيادي.

دكتر واشقاني فراهاني با بيان اين كه سياست دانشگاه آزاد ايجاد تعاملی سازنده ميان جامعه، دانشگاه و صنعت است، تصریح کرد: سعي داريم به عنوان يك دانشگاه پاسخگو به جامعه عمل كنيم و با شناسایی نيازهاي جامعه و صنعت، نسبت به رفع نیازها از طریق پروژه هاي برون دانشگاهي اقدام کنیم.

وي همچنين درباره ايجاد قطب هاي پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: ما به دنبال ايجاد قطب هاي پژوهشي هم براي پژوهش هاي بنيادي و هم پژوهش هاي كاربردي هستيم كه مسير آن از طريق ايجاد مراكز تحقيقاتي خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به كيفي كردن پژوهش ها در دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: اولين گام در اين راستا ارتقای کيفيت مقالات پژوهشي است، به همين دلیل مقالات به مقالات معمولي، برتر و ويژه دسته بندي شده است.

دكتر واشقاني فراهاني درباره نحوه حمايت از مولفان داراي مقالات با كيفيت بالا، گفت: اهداي جوايز نقدي و اعتبارات پژوهشي از ديگر حمايت هايي است كه از پژوهشگران انجام می شود.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي درباره يكسان سازي حق الزحمه اساتيد مشاور و راهنما، اظهار داشت: در همين ارتباط بخشنامه هاي گذشته در حال بازنگري و تدوين است، يكسان سازي سازي حقوق اعضاي هيات علمي با دانشگاه هاي دولتي از سياست هاي دانشگاه آزاد است كه نخستين گام ما در اين باره يكسان سازي حق الزحمه هاي استادان مشاور و راهنما است.